TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH    
        KHOA NGOAI NGỮ-SƯ PHẠM        
    LỊCH THI HỌC KỲ 3 - 2015-2016
             
  Lưu ý phòng thi 203,  205, 207, tại Trung tâm Ngoại ngữ    
             
Stt Môn thi Giờ thi Ngày thi Lớp Phòng  thi Ghi chú
             
1 Academic Listening  12g30 07-9-2016 Tín chỉ 203  
             
2 Academic Writing 13g45 07-9-2016 Tín chỉ 203  
             
3 Advanced grammar 12g30 08-9-2016 Tín chỉ 203  
             
4 Semantics 14g 08-9-2016 Tín chỉ 203  
             
5 Tiếng Pháp 3 12g30 09-9-2016 Tín chỉ 203  
             
6 Business English 2 14g 09-9-2016 Tín chỉ 203  
             
7 Academic Reading 12g30 12-9-2016 Tín chỉ 203  
             
8 Reading 1 14g 12-9-2016 Tín chỉ 203  
             
9 Classroom Obvervation 9g30 15-9-2016 Tín chỉ 203  
             
             
             
        KHOANGOAI NGU - SU PHAM  

Số lần xem trang : :470
Nhập ngày : 04-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :04-09-2016

Thông báo của Khoa

Danh sách SV đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 12 năm 2016(14-12-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không ba bảy không