/data/image/banner2(1).png

Faculty organization structure: At present, FFL-TE has 25 academic and support staff members, including 23 lecturers, 1 academic secretary and 1 administrative secretary. All FFL-TE lecturers have graduate degrees in TESOL, Education, Sociology and Educational Administration.

 

Figure 1.The Organizational Structure of FFL-TE

Page count: 2454
Last modify: 16-02-2023

Cơ cấu tổ chức

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không chín bốn bảy

Xem trả lời của bạn !