I. NGÀNH TIẾNG ANH

    1. Mục tiêu chung :

 Đào tạo Cử nhân ngành Anh Văn có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   2. Mục tiêu cụ thể:

 Sinh viên tốt nghiệp (1) có khả năng giảng dạy môn Tiếng Anh ở các trường đại học, cao đẳng, phổ thông, đặc biệt ở các trường kỹ thuật;  (2) có khả năng nghiên cứu và thiết kế chương trình giảng dạy và đánh giá; (3) làm công tác biên dịch, phiên dịch, đặc biệt trong các chuyên ngành khoa học công nghệ khác nhau; và (4) quản trị văn phòng ở các đơn vị kinh tế kỹ thuật, các tổ chức xã hội.

 II. NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP:

 1. Mục tiêu chung

Sau khi kết thúc chương trình, sinh viên trở thành những giáo viên có tư tưởng đúng đắn, có kiến thức cơ bản và chuyên ngành vững chắc, có sức khỏe tốt để phục vụ cho việc đổi mới chương trình giảng dạy nhằm thực hiện công cuộc cải cách giáo dục toàn diện của đất nước tại các trường phổ thông trung học, trung cấp và cao đẳng.

 2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo giáo viên có khả năng dạy tốt chương trình Công nghệ và các môn dạy nghề, hướng nghiệp khác cho các trường phổ thông trung học. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể giảng dạy các môn Kỹ thuật nông nghiệp tại các trường trung cấp và cao đẳng nghề. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề của thực tế nghề nghiệp, năng động và đáp ứng được sự thay đổi của xã hội và biết hợp tác làm việc trong nhiều lĩnh vực với cộng đồng.

III. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ MÔN THUỘC KHOA

 1.      Chức năng – nhiệm vụ chung của các bộ môn

 Theo Quyết định về việc “Ban hành điều lệ trường đại học” của Thủ trướng Chính phủ ngày 22 tháng 09 năm 2010:

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong trường đại học. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa, ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo và chấp thuận của Hội đồng trường, Hiệu trưởng quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các bộ môn và quyết định cụ thể về tổ chức và hoạt động của bộ môn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao.

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn

 2.      Chức năng – nhiệm vụ cụ thể của từng bộ môn:

 2.1.  Bộ môn Tiếng Pháp

Chịu trách nhiệm giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập đối với:

-         Các học phần Tiếng Pháp hoặc ngoại ngữ 2  dành cho sinh viên chuyên ngữ ngành Tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm.

-         Các học phần Tiếng Pháp không chuyên dành cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc các khoa khác của ĐHNL TP.HCM.

 Các môn học do Bộ môn Tiếng Pháp phụ trách bao gồm:

 

Mã môn học

 

 

 

Tên môn học

 

 

 

 

 

Số tín chỉ

213801

Tiếng Pháp 1 (chuyên ngữ)

3

213802

Tiếng Pháp 2 (chuyên ngữ)

3

213803

Tiếng Pháp 3 (chuyên ngữ)

2

213804

Tiếng Pháp 4 (chuyên ngữ)

2

 

Tiếng Pháp 1 (không chuyên)

 

 

Tiếng Pháp 2 (không chuyên)

 

 2.2  Bộ môn Ngôn ngữ học – Văn hóa – Văn chương

 Chịu trách nhiệm giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập đối với:

-         Các học phần thuộc nhóm Ngôn ngữ học tiếng Anh trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên chuyên ngữ ngành Tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm.

-         Các học phần thuộc nhóm văn hóa, văn minh và văn chương trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên chuyên ngữ ngành Tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm.

 Các môn học do Bộ môn Ngôn ngữ học – Văn hóa – Văn chương học phụ trách bao gồm:

 

Mã môn học

 

 

 

Tên môn học

 

 

 

 

 

Số tín chỉ

213407

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

213401

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

213402

Introduction to Linguistics

2

213403

Phonology

2

213406

Semantics

2

213404

Syntax

3

213405

Morphology

2

213307

Technology in Teaching English

3

213906

Tổng hợp ngôn ngữ học

2

213503

American Studies

2

213502

British Studies

2

213501

Introduction to Literature

2

213505

American Literature

3

213504

British Literature

3

 2.4. Bộ môn Sư phạm Tiếng Anh

Chịu trách nhiệm giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập đối với:

-         Các học phần thuộc nhóm Thực hành tiếng trong trương trình đào tạo dành cho sinh viên chuyên ngữ ngành Tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm.

-         Các học phần phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên chuyên ngữ ngành Tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm.

-         Các học phần tiếng Anh thực hành dành cho sinh viên các chuyên ngành khác.

 Các môn học do Bộ môn Sư phạm Tiếng Anh phụ trách bao gồm:

 

Mã môn học

 

 

 

Tên môn học

 

 

 

 

 

Số tín chỉ

213118

Technology in English learning

2

213902

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

213105

Academic Listening

3

213108

Academic Speaking

3

213111

Academic Reading

3

213114

Academic Writing

3

213116

Advanced Grammar

2

213102

Advanced Pronunciation

2

213201

Theory of Translation

3

213117

The Art of Public Speaking

2

213103

Listening 1

2

213104

Listening 2

2

213106

Speaking 1

2

213107

Speaking 2

2

213109

Reading 1

2

213110

Reading 2

2

213112

Writing 1

2

213113

Writing 2

2

213115

Basic Grammar

2

213101

Basic Pronunciation

2

213203

Tranlation E-V 2

3

213205

Translation V-E 2

3

213207

Interpretation E-V 2

3

213209

Interpretation V-E 2

3

213202

Tranlation E-V 1

3

213204

Translation V-E 1

3

213206

Interpretation E-V 1

3

213208

Interpretation V-E 1

3

213302

Educational Psychology

3

213303

TESOL Methodology 1

3

213304

TESOL Methodology 2

3

213305

Classroom Observation

3

213306

Teaching Practice

3

213307

Technology in Teaching English

3

213308

Presentation in Teaching English

3

213309

Testing and Evaluation

3

213310

Issues in TESOL

3

213908

Tổng hợp chuyên ngành Giảng dạy

3

 

2.5.  Bộ môn Tiếng Anh quản lý và Tiếng Anh không chuyên

 Chịu trách nhiệm giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập đối với:

-         Các học phần chuyên ngành thuộc trọng tâm Quản lý trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên chuyên ngữ ngành Tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm.

 Các môn học do Bộ môn Tiếng Anh quản lý và Tiếng Anh không chuyên phụ trách bao gồm: 

 

Mã môn học

 

 

 

Tên môn học

 

 

 

 

 

Số tín chỉ

213701

Business English 1

3

213702

Business English 2

3

213703

Business Communication 1

3

213704

Business Communication 2

3

213705

Principles of Management

3

213210

Seminar

3

213706

Public Relations

3

213707

Organizational Behavior

3

213708

Human Resource Management

3

213709

Seminar on Career Orientation

3

213908

Tổng hợp chuyên ngành quản lý

3

 

Anh văn 1 (không chuyên)

4

 

Anh văn 2 (không chuyên)

3

 

 

 

Số lần xem trang: 13290
Điều chỉnh lần cuối: 16-11-2015

Tổng quan (25-06-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy chín bốn chín

Xem trả lời của bạn !