BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: ……….. TB/QLNCKH
  

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 5 năm 2017

  THÔNG BÁO

(V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017)

 

                               Kính gởi:  - Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn

     - Ban chấp hành các Đoàn – Hội khoa, Bộ môn

Theo công văn số 16/BGDĐT- GDĐH ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Triển khai chương trình đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên" và theo kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo khởi nghiệp dành cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh lần thứ I đã được Ban Giám Hiệu phê duyệt ngày 03 tháng 05 năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Stt

Lớp

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Lớp 1

Ngày 22/5 (thứ Hai)

Tường Vy 103

Cả ngày

Ngày 23/5 (thứ Ba)

Cát Tường 201

Cả ngày

2

Lớp 2

Ngày 24/5 (thứ Tư)

Tường Vy 103

Cả ngày

Ngày 25/5 (thứ Năm)

Tường Vy 201

Cả ngày

3

Lớp 3

Ngày 26/5 (thứ Sáu)

Tường Vy 101

Cả ngày

Ngày 27/5 (thứ Bảy)

Cát Tường 101

Cả ngày

4

Lớp 4

Ngày 29/5 (thứ Hai)

Tường Vy 103

Cả ngày

Ngày 30/5 (thứ Ba)

Cát Tường 201

Cả ngày

2. Học phí: miễn học phí cho sinh viên của trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Nay nhà trường thông báo đến các đơn vị Khoa, Bộ môn triển khai lớp đào tạo này đến sinh viên tham gia lớp đào tạo khởi nghiệp nhằm khơi dậy và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên.

Thông tin đăng ký tham gia theo đường link:

https://docs.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSc10UzWWXs61lLlkt2U-Hztan9uDHNREkDQgDBbJegnAhS85g/viewform?usp=sf_link

Hạn chót vào ngày 19 tháng 5 năm 2017

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

 

                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Nơi nhận:                                                                                                       Đã ký

 

- Như trên;                                                                                                    

- Lưu: P. QLNCKH.                                                                        PGS.TS Dương Duy Đồng

Số lần xem trang: 12547
Điều chỉnh lần cuối: 15-05-2017

Thông báo của Khoa

Danh sách SV bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học, HK1, năm học 2017-2018 (04-05-2018)

Thông báo học phí các hệ đào tạo học kỳ 1/ 2017-2018 (31-08-2017)

Quyết định buộc thôi học HK1, 2016-2017 của Khoa NNSP (31-08-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Danh sách SV đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 (14-12-2016)

Lịch thi Học kì 3 năm học 2015-2016 (4/9/2016) (04-09-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một hai bảy ba

Xem trả lời của bạn !