1. DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM BỊ BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng Đào tạo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM BỊ BUỘC THÔI HỌC
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
STT MaSV MaLop MaKhoa Hệ đào tạo TenDayDu Lý do ĐTBHK ĐTBC TCTL
1 14128032 DH14AV NN DH Hà Mỹ Hạnh Cảnh báo học vụ lần 3   0.94 42
2 14128901 DH14AV NN DH Trần Thị Ngọc Dung Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   2.13 66
3 14132113 DH14SP NN DH Đặng Thị Oanh Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.66 75
4 15128133 DH15AV NN DH Bùi Cát Tường Tạm dừng quá thời gian quy định   2.25 11
5 15128131 DH15AV NN DH Huỳnh Lê Cẩm Tú Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.72 27
6 15128123 DH15AV NN DH Lê Các Phương Trầm Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.45 46
7 13128178 DH15AV NN DH Nguyễn Thành Trung Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   2.28 53
8 15132078 DH15SP NN DH Hồ Lê Minh Phụng Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.32 37
9 15132900 DH15SP NN DH Hoàng Triệu Nam Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.34 22
10 15132094 DH15SP NN DH Nguyễn Phúc Tâm Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   2.45 71
11 15132047 DH15SP NN DH Nguyễn Thị Hiền Linh Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.78 61
12 15132100 DH15SP NN DH Trần Quốc Thành Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   0.28 13
13 15132050 DH15SP NN DH Vũ Ngọc Long Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   0.93 15
14 16128143 DH16AV NN DH Đỗ Hoàng Phi Yến Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.74 12
15 16128905 DH16AV NN DH Huỳnh Văn Thanh Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   0.00 0
16 16128077 DH16AV NN DH Nguyễn Hồng Trúc Oanh Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.70 23
17 16128185 DH16AV NN DH Nguyễn Thị Hải Yến Tạm dừng quá thời gian quy định   0.00 0
18 16128164 DH16AV NN DH Nguyễn Thị Linh Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.86 23
19 16128181 DH16AV NN DH Phan Thị Tuyết Trinh Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.05 11
20 16132387 DH16SP NN DH Cao Thị Hương Thơm Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.11 18
21 16132315 DH16SP NN DH Lê Thị Minh Huyền Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   1.70 18
22 16132380 DH16SP NN DH Nguyễn Thị Thảo Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   0.38 4
23 16132321 DH16SP NN DH Nguyễn Văn Khải Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   0.00 1
24 16132308 DH16SP NN DH Tiêu Viết Hồng Không đăng ký 2 học kỳ liên tục   0.94 14

 

2. DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng Đào tạo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Mã lớp Khoa Hệ đào tạo Lần cảnh báo 171 ĐTBHK ĐTBC TCTL
1 14128082 Trần Thị Quỳnh Như 27/03/1996 DH14AV NN DH 1 0.00 2.35 101
2 14128114 Nguyễn Thị Thủy Tiên 25/05/1996 DH14AV NN DH 1 0.48 2.11 100
3 14132118 Nguyễn Quốc Bảo 30/12/1996 DH14SP NN DH 1 0.00 1.69 94
4 14132072 Hồ Chí Thanh 29/02/1996 DH14SP NN DH 2 0.00 1.63 84
5 14132222 Bùi Phương Thảo 25/12/1996 DH14SP NN DH 1 0.00 1.86 97
6 15128026 Lữ Bội Giao 16/12/1997 DH15AV NN DH 1 0.00 1.95 68
7 15128069 Dư Khôi Nguyên 11/03/1997 DH15AV NN DH 1 0.75 1.39 38
8 15128080 Cao Viết Phương 04/01/1997 DH15AV NN DH 1 0.43 2.02 54
9 15128097 Chế Thị Ngọc Thảo 27/08/1997 DH15AV NN DH 2   1.83 56
10 15128129 Nguyễn Ngọc Thủy Trúc 15/08/1997 DH15AV NN DH 1 0.00 2.07 75
11 15128141 Ngô Hà Khánh Vy 14/04/1997 DH15AV NN DH 2   2.26 64
12 15128145 Nguyễn Thị Thanh Xuân 26/12/1997 DH15AV NN DH 2   1.84 60
13 15132010 Nguyễn Chí Đại 25/06/1996 DH15SP NN DH 1   2.02 67
14 15132127 Nguyễn Bá Việt 23/03/1996 DH15SP NN DH 2 0.00 1.05 52
15 16128018 Nguyễn Thị Khánh Duyên 21/08/1998 DH16AV NN DH 2 0.93 1.19 36
16 16128902 Nguyễn Ngọc Tiến 11/12/1994 DH16AV NN DH 1   0.00  
17 16128122 Trần Thị Huyền Trang 08/10/1998 DH16AV NN DH 2   1.32 13
18 16128903 Lê Thị Thanh Uyên 04/09/1996 DH16AV NN DH 1   0.00  
19 16132275 Nguyễn Minh Cường 03/06/1998 DH16SP NN DH 2   1.08 14
20 16132344 Lê Võ Thanh Ngân 12/01/1998 DH16SP NN DH 1 0.00 2.38 30
21 16132370 Nguyễn Quang Sang 08/09/1998 DH16SP NN DH 2 0.18 0.43 16
22 16132385 Võ Thị Kim Thoa 15/07/1998 DH16SP NN DH 1 0.00 2.22 24
23 17128013 Mai Xuân Thanh Bình 08/05/1999 DH17AV NN DH 1 0.00 0.00 0
24 17128029 Hà Thị  Thu 04/05/1998 DH17AV NN DH 1 0.00 0.00 0
25 17128042 Trần Nguyễn Mỹ Hạnh 20/10/1999 DH17AV NN DH 1 0.50 0.50 2
26 17128063 Nguyễn  Trần Thế 29/03/1999 DH17AV NN DH 1 0.00 0.00 0
27 17128064 Lê Thị  Kim Lài 25/05/1999 DH17AV NN DH 1 0.00 0.00 0
28 17128126 Huỳnh Quốc Thiện 30/04/1999 DH17AV NN DH 1 0.00 0.00 0
29 17128164 Nguyễn  Thị  Ánh Tuyết 08/12/1999 DH17AV NN DH 1 0.00 0.00 0
30 17128177 Huỳnh Phạm  Thảo Vy 16/09/1999 DH17AV NN DH 1 0.00 0.00 0
31 17132002 Nguyễn  Thị  Như An 10/05/1998 DH17SP NN DH 1 0.00 0.00 0
32 17132005 Phạm  Lương Bằng 16/12/1999 DH17SP NN DH 1 0.00 0.00 0
33 17132020 Lê Thanh Hải 15/11/1999 DH17SP NN DH 1 0.00 0.00 0
34 17132025 Nguyễn  YếN Khanh 24/08/1999 DH17SP NN DH 1 0.00 0.00 0
35 17132035 Nguyễn  Trần Thị Mỹ Linh 02/04/1997 DH17SP NN DH 1 0.00 0.00 0
36 17132048 Trần Thị Nhung 12/09/1999 DH17SP NN DH 1 0.00 0.00 0
37 17132056 Tô Quốc Thịnh 24/07/1999 DH17SP NN DH 1 0.00 0.00 1
38 17132058 Đặng Thế Toàn 22/04/1999 DH17SP NN DH 1 0.00 0.00 0
39 17132067 Nguyễn  Quốc Trung 09/06/1999 DH17SP NN DH 1 0.50 0.50 3
40 17132070 Nguyễn  Thanh 04/01/1999 DH17SP NN DH 1 0.00 0.00 0

Số lần xem trang: 12751
Điều chỉnh lần cuối: 04-05-2018

Thông báo của Khoa

Thông báo học phí các hệ đào tạo học kỳ 1/ 2017-2018 (31-08-2017)

Quyết định buộc thôi học HK1, 2016-2017 của Khoa NNSP (31-08-2017)

Thông báo V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (15-05-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Danh sách SV đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 (14-12-2016)

Lịch thi Học kì 3 năm học 2015-2016 (4/9/2016) (04-09-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba không ba bảy

Xem trả lời của bạn !